Coalitieakkoord Dongeradeel

Coalitieakkoord Dongeradeel: mear romte oan de mienskip

CDA, FNP en ChristenUnie hebben op 7 mei het coalitieakkoord voor de komende vier jaar opgesteld. Belangrijke speerpunten zijn: meer verantwoordelijkheid bij de burgers, voorzieningen op orde, stimuleren van het ondernemerschap en de economische ontwikkeling van regio Dokkum en een gebiedsgerichte aanpak voor de veranderingen in de sociale zorg. Daarnaast wil de coalitie ruimte houden voor nieuw beleid, wordt er bezuinigd op personeelskosten en zal de komende jaren worden ingezet op een herindeling met één of meerdere gemeenten.

 

Beoogde wethouders

De beoogde wethouders zijn de huidige wethouders Albert van der Ploeg, Pytsje de Graaf en Sicco Boorsma. Donderdag 15 mei worden ze tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

 

Mear romte oan de mienskip

Dongeradeel zet zich de komende jaren in voor meer betrokkenheid van inwoners die met elkaar invulling geven aan de eigen leefomgeving. Zo wordt er ingezet op eenvoudiger regelgeving, het afschaffen van onnodige regels, minder controle en meer vertrouwen. Ook wil de coalitie buurt-, wijk-, en dorpsinitiatieven ondersteunen met een uitvoeringsbudget. Ondernemers en winkeliers uit Dokkum worden gevraagd met een gedragen en uitgewerkt plan te komen voor de koopzondag. Binnen bepaalde randvoorwaarden wil de coalitie de koopzondag in Dokkum dan mogelijk maken.

 

Voorzieningen

De voorzieningen in Dokkum moeten passend zijn bij een regiostad met allure. Ook in de dorpen blijven de voorzieningen op orde. Bezuinigingen op voorzieningen als sportvelden, zwembad, muziekschool en bibliotheek worden zoveel mogelijk vermeden. Wel wordt de discussie aangegaan over spreiding van voorzieningen, meer efficiency in het beheer daarvan en burgerparticipatie en wordt onderzocht of overdracht aan marktpartijen mogelijk is. Niet ieder dorp kan beschikken over alle voorzieningen maar door ze slim te clusteren tussen de dorpen blijven ze wel bereikbaar voor iedereen. Voor Dokkum wordt onderzocht of verplaatsing van sporthal De Trimmer een start kan zijn voor verdergaande herontwikkeling van het Harddraverspark.

 

Stimuleren economie

De coalitie ziet veel kansen voor professionalisering van de recreatie en het toerisme in Dokkum in de gemeente. Eventuele vrijkomende middelen wil de coalitie daarom vooral inzetten voor de uitvoering van het uitvoeringsplan recreatie en toerisme en de plannen voor Holwerd aan Zee. Het sociaal economisch masterplan blijft de koers voor de economische ontwikkeling van Dokkum en de regio. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van het ondernemerschap.

 

Bezuinigingen

Er moet de komende jaren fors bezuinigd worden. De coalitie wil deze bezuinigingen realiseren door onder andere een korting op het budget voor wegenonderhoud en groenbeheer en door het afstoten van begraafplaatsen. Door in te zetten op een goede begeleiding van mensen (met name jongeren) met een uitkering naar werk kunnen de uitgaven voor Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening worden beperkt. Waar het kan worden mensen met een WSW-indicatie in de gemeentelijke organisatie opgenomen. Door de bezuinigingen op diverse taken, het vereenvoudigen van de regelgeving en de gemeentelijke beleidscyclus en de scherpere keuzes in de ontwikkeling van nieuw beleid, kan er een bezuiniging op het personeel worden gerealiseerd van € 750.000 in 2017.

 

Coalitie akkoord 2014

 

Koalysje akkoart 2014

 

Financiële doorrekening coalitieakkoord

 

Programma en portefeuilleverdeling

 

U bevindt zich hier: Home Nieuws Coalitieakkoord Dongeradeel