Jaaroverzicht Dorpsbelang 2012

Jaaroverzicht 2012 Dorpsbelang Engwierum e.o.

 

Nieuwe bestuursleden: Romke Nutma en Edith Oosterhof zijn benaderd en willen graag het bestuur komen versterken. Zij hebben beide aangegeven dat ze pas later dit jaar tijd hebben en tot zolang blijven Geert en Leny in het bestuur.

 

Ruiter en Menpaden: Ondanks briefwisseling en mailen met Staatbosbeheer en regelmatig contact met wethouder Pytsje de Graaf via mail en telefoon, kregen wij in november te horen dat het project voor men en ruiterpaden in NO Fryslân al is afgerond. Het uitgangspunt daarbij is geweest dat gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur. Dus geen nieuwe van- en aanpassingen aan paden en wegen. De route die wij hadden voorgesteld is door de veldwerkgroep ook al eens bekeken, maar hier is van afgezien, omdat de route te veel kosten met zich mee zou brengen. Volgens ons heeft het nu weinig nut meer om hier mee door te gaan. Maar wanneer Burgemeester Waanders in Engwierum op werkbezoek komt zullen we het hier nog eens over hebben.

 

Overlast St. Noach: Vorig jaar was er nogal eens overlast door bewoners van St. Noach. Ook gingen er door het dorp geruchten dat de bejaardenwoningen door St. Noach gereserveerd waren voor bewoners die weer zelfstandig zouden kunnen gaan wonen. Naar aanleiding daarvan hebben wij mevr. Buma van het Leger de Heils Noord en mevr. Reitsema van St. Noach uitgenodigd voor een gesprek.  De bejaardenwoningen zijn niet gereserveerd door St. Noach, wel zijn er afspraken gemaakt met verschillende gemeentes dat dit soort woningen hiervoor gebruikt zou kunnen worden. De overlast die er in het dorp was, was nog niet bewezen of dit wel door een bewoner van St. Noach kwam. Wanneer een bewoner een strafbaar feit pleegt en het wordt bewezen, dan mag deze bewoner niet meer bij St. Noach blijven.

Wij hebben afgesproken dat er meer contact tussen dorpsbelang en St. Noach komt. Dat er meer openheid nodig is over St. Noach, omdat er dan waarschijnlijk meer begrip is voor elkaar. Ook is het belangrijk dat mensen klachten of overlast eerder melden, hier wordt altijd serieus aandacht aan gegeven.

 

Inloop uur: In april zijn we begonnen met een inloop uur op de laatste zaterdag van de maand. Hier is 2 keer gebruik van gemaakt om iets aan ons door te geven. Omdat er vaak andere activiteiten zijn op de laatste zaterdag van de maand, gaan wij in het vervolg een inloop uur houden op de 1e zaterdag van de maand van 17.00 u. tot 18.00 u.

 

Buurtagent: De geparkeerde auto’s aan de Dodingawei bij garage Kuipers vinden wij een gevaarlijke situatie, het trottoir wordt geblokkeerd en het zicht vanuit de Bakkersreed is hierdoor slecht. Volgens de buurtagent wordt er door de geparkeerde auto’s minder snel gereden, omdat de weg hierdoor smaller lijkt.

De Bakkersreed is een onverharde weg en dient altijd voorrang te geven aan verkeer op de Dodingawei.  Dat het zicht wel eens door geparkeerde auto’s wordt belemmerd is reden te meer om goed uit te kijken en dus te stoppen. Toch zijn wij van mening dat dit gevaarlijk is en sturen foto’s van de situatie.

De geparkeerde vrachtauto aan de Bûtendykswei, staat vaak in de weg voor landbouwverkeer en de berm wordt kapot gereden. Er wordt bekeken of er een parkeerverbod kan komen. Ook is er een aanvraag gedaan of dat het soms mogelijk is om de inrit bij de parkeerplaats bij de brug breder te laten maken zodat daar geparkeerd kan worden.

 

Gedenknaald DNZ: De scheuren zijn gerestaureerd, de letters weer opgeknapt en er zijn betonnen paaltjes omheen gezet, er komt verder geen ander hekwerk omheen. De Gedenknaald is op 27-12 officieel geopend en staat er weer netjes bij.

 

Dobbe: Wij hebben geprobeerd om de Dobbe op de lijst van Natuurmonumenten te krijgen. Dit is niet gelukt omdat er geen geld voor is. De Dobbe zou nodig een keer uitgebaggerd moeten worden. Bij de gemeente is geprobeerd om subsidie te krijgen voor het uitbaggeren en onderhoud van de Dobbe.

Bij de Gemeente is de monumentenstatus van de Dobbe een archeologisch monument. Dit houdt in: de bodem vanaf een diepte van 20 cm onder het maaiveld en dus niet datgene wat op of boven de grond is. Wij krijgen dus ook geen subsidie voor het onderhoud van de grond, want dit heeft geen status.

Dit hebben we weer doorgegeven aan Monumenten zorg, maar hier hebben we nog geen antwoord op gekregen.

Er is een kapvergunning aangevraagd voor 4 bomen. Inmiddels is er een vergunning verkregen voor 1 boom, omdat de rest van de bomen kleiner zijn en daar is geen vergunning voor nodig. De kap van deze bomen gebeurd later in het jaar vanwege het broed seizoen van de vogels.

 

Schoonmaakdag: Op 17 maart hebben we een schoonmaakdag gehouden in samenwerking met school. De kinderen hebben op 16 maart binnen de bebouwde kom troep geruimd en de volwassenen de dag erna de rest van het dorp gedaan.

 

Strooibeleid: Ondanks een brief aan de bewoners van de Kampen, blijven er tijdens sneeuwval auto’s langs de weg geparkeerd staan. De strooiauto kan zo niet goed zijn werk doen en er wordt dan niets meer aan gedaan. Via de dorpskrant hebben wij dit nogmaals onder de aandacht gebracht, omdat het gaat om ieders veiligheid.

 

Afvalroute gemeente: Door geparkeerde auto’s aan de Kampen, kan de containerauto soms niet bij de afvalcontainers komen om deze te legen. Wij hebben gevraagd of het mogelijk is om vaste cluster plaatsen voor de afvalcontainers te maken, zodat bewoners daar rekening mee kunnen houden. Hier hebben we nog geen antwoord op gekregen.

 

Speeltuin: De speeltuin is weer helemaal opgeknapt.  Vrijwilligers hebben de schommel, de glijbaan en de oude rubbertegels verwijdert. De schommel en de glijbaan zijn vervangen. De speeltoestellen zijn dichter bij elkaar geplaatst en er is bestraat met rubbertegels.  Ook is er een afvalbak geplaatst. De speeltuin is nu wel kleiner maar er kan nu met droge voeten heerlijk en veilig gespeeld worden.

 

Hekwerk dorpsveld: Met oud en nieuw is het hekwerk van het dorpsveld door een auto geramd. Wij hebben dit aan de gemeente door gegeven.

 

AED: Mede door een gift van de NAM, Garage Robroch en de Oranje vereniging, hebben wij een AED apparaat kunnen aanschaffen. Deze is geplaatst bij Garage Robroch. Er worden nog 4 bordjes besteld voor wegbewijzering. Deze worden geplaatst bij DNZ, Sinnema’s Hoeke, Bûtendykswei en Robroch. Er is een AED cursus gegeven in het Dykshûs, hieraan hebben 14 mensen deelgenomen. Er wordt ieder jaar een herhalingscursus gegeven, waarvoor een kleine bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd.

Leny van Leeuwen gaat over het AED apparaat en zorgt ervoor dat op tijd de batterijen, accu en plakkers worden vervangen en een herhalingscursus wordt gegeven.

 

Hondenpoep: Op 6 december is er een bijeenkomst geweest met Gemeente, Dorpsbelangen Wierum, Ternaard en Engwierum over de overlast van hondenpoep. Er is toen besloten om een soort pilot op te zetten, waarin burgerwachten worden ingehuurd die toezicht komen houden. Deze burgerwachten mogen ook boetes uitschrijven. Een boete kan o.a. worden gegeven wanneer de hond losloopt binnen de bebouwde kom, wanneer er geen schep of plastic zakje mee is, wanneer de poep niet opgeruimd wordt. Er komen waarschuwingsbordjes en speciale containers om de hondenpoep in te doen.

Deze containers moeten wel door een eigen dorpsbewoner worden geleegd.

 

Website: Er is een nieuwe website voor het dorp gemaakt samen met Jelte Westra van J.Media. Afgesproken is dat 3 jaar de opbrengsten van de advertenties voor J.Media zijn, daarna 3 jaar J. Media en Dorpsbelang ieder de helft van de opbrengsten, dit is om de onkosten voor het maken van de website te dekken. Deze website is mooier en moderner dan de vorige website en er zijn meer rubrieken en facebook en twitter. Er is veel aandacht gegeven aan recreatie en toerisme. Ook is er een subgroep gemaakt voor buurtverenigingen. Wanneer er een activiteit is geweest dan kunnen zij daar een verhaal en foto’s op plaatsen zodat we een levendige site krijgen. Ook is het belangrijk dat alle verenigingen hun agenda doorgeven, zodat de site actueel blijft en iedereen er graag en vaker naar kijkt en op de hoogte blijft. Pieter Wiersma beheert de website en Ype Reitsma en Pieter Tuinstra hebben het beheer vanuit dorpsbelang.

 

Financieel overzicht 2012

 

U bevindt zich hier: Home Nieuws Jaaroverzicht Dorpsbelang 2012